Bestemmelser og retningslinjer ved reiser til konkurranser

Bestemmelser om reise til konkurranser

NFF anbefaler en progresjon i reiseavstander til cuper og turneringer, i takt med økt alder.

Den overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

 

Forutsetninger
 
- Målsetting og retningslinjer skal bidra til trygge og positive opplevelser for alle involverte, herunder spillere, ledere, trenere, voksne og andre.

- Det skal ligge en progresjon i både antall døgn, avstand til turnering og fasiliteter rundt knyttet til valg av turneringer for barn og ungdom.

- Unødig dyre reiser og turneringer som kan bidra til å forsterke sosioøkonomiske ulikheter i den enkelte lagenhet er ikke ønskelig.

 

Progresjon

6-8 år
 Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år. Lokale konkurranser er definert som konkurranser i bokommune, nabokommune eller inntil 1 times reise én vei (men ikke utenfor Norge - ref pkt 2c i bestemmelsene).

9-10 år
 Barn kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år. Regionale konkurranser er definert som konkurranser i bokommune, nabokommune eller inntil 2 timers reise én vei (men ikke utenfor Norge - ref pkt 2c i bestemmelsene).

11-12 år
 Barn kan fra det året de fyller 11 år delta i åpne konkurranser og idrettsarrangementer i Norge inntil 4 timers reisevei.

Retningslinjer ved reise på turnering med overnatting

Sørumsand IF fotball håper at spillere, foreldre, trenere og ledere ser fram til turneringer med spenning og forventing. Vi håper at alle er innstilt på å gjøre sitt beste til at alle får en best mulig og minnerik turnering. Alle som representerer klubben, må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Det er derfor vedtatt følgende retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert. Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige. 

På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. 

Vi ønsker at turneringen skal være: 

• En turnering der alle kan delta; ikke for dyr, ikke for langt bort 

• En sportslig attraktiv turnering der vi vil møte lag som vi ikke spiller mot til daglig 

• En turnering som har sosiale tilbud utenom det sportslige     

 

SIF Fotball har følgende målsettinger med deltakelse i turneringen: 

• Sportslig og sosial vellykket turnering for alle 

• Styrke samholdet mellom spillerne, trenere, ledere og foresatte på tvers av de ulike lagene 

• Markedsføre SIF Fotball utad på en positiv måte 

• Etablere en tradisjon rundt en attraktiv turnering som gjør at vi kan holde lengst mulig på spillerne i Sørumsand IF fotball, samt rekruttere nye spillere 

 

Retningslinjer trenere/ledere: 

• Trenerne/lederne skal først og fremst sørge for, å legge forholdene til rette for at alle skal få en best mulig turnering. 

• Under turneringen vil det alltid, døgnet rundt, være tilgjengelige trenere/ledere. Spillerne og evt. foresatte må ikke være redd for å ta kontakt dersom det er noe de ønsker å snakke om. Ingen sak er for liten. Dersom spilleren evt. foresatt ønsker at samtalen skal behandles konfidensielt, vil dette selvsagt etterkommes. 

• Under turneringen, dvs. fra avreise til hjemkomst, vil det bli etablert et vaktordningssystem der hver trener/leder vil få ansvar for hver sin gruppe spillere. Trenerne/lederne sin oppgave er å ha kontroll med hvor spillerne befinner seg til enhver tid og sørge for at spillerne oppholder seg i grupper på minimum 3 personer. 

• Trenerne/lederne er ansvarlig for å gi tydelige beskjeder til spillerne når det gjelder tidspunkt for trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid på skole og leggetid. 

• Trenerne/lederne er ansvarlig for organisering av trening, kamp og sosiale aktiviteter. 

• Trenerne/lederne vil følge spillerne til matsalen tre ganger om dagen (frokost, lunsj og middag). 

• Alle trenerne/lederne benytter SIF-antrekk så lenge de er i tjeneste for SIF Fotball, for å være mest mulig gjenkjennelig for SIF-spillerne. 

• Trenerne er ansvarlig for at det etableres en felles forståelse mellom trener og spillere i forkant av avreise om spilletid. 

• Trenere/ledere skal ikke nyte rusmidler når de er i tjeneste for SIF Fotball. 

• Alle trenere/ledere/foreldre som skal følge laget og overnatte sammen med spillerne MÅ ha fremvist politiattest før avreise.

 

Retningslinjer spillere: 

• En turnering er noe som alle spillere, trenere, ledere og foresatte ser fram til med glede og forventning. Hver spiller har derfor et spesielt ansvar for at alle som deltar får det best mulig. 

• Alle spillerne må rette seg etter de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt av trenere/lederne når det gjelde trening, kamp, sosiale aktiviteter, innetid og leggetid. 

• Det er spesielt viktig at alle spillerne forholder seg til de retningslinjene og tidspunktene som blir gitt om aktiviteter på kveldstid. Dette gjelder spesielt området spillerne skal bevege seg i, at ingen er i grupper på mindre enn 3 personer og at tidspunkt for innetid og leggetid overholdes. Alle skal ha tillatelse fra utpekt trener/leder før de forlater skolen. 

• Oppfordrer spillerne til å benytte SIF-antrekk til og fra kamp. 

• All bruk og besittelse av enhver form for rusmidler og røyk, e-sigaretter er strengt forbudt (gjelder også energidrikker). 

• Dersom noen av en eller annen grunn ikke skulle klare å innordne seg, er hjemsendelse på foresattes regning eneste løsning (vi regner ikke med at dette blir noe problem). 

• Telefoner samles inn av lagleder når vi går til kamper. 

• Telefoner skal ikke benyttes etter at det er leggetid.

 

Retningslinjer foresatte: 

Før avreise: 

• Nærmeste trener/leder må informeres i forkant av avreise dersom det er spesielle hensyn som må tas mot en spiller i forhold til mat, medisiner, evt. andre ting. 

• Den enkelte spiller har skadeforsikring gjennom SIF Fotball som gjelder under hele turneringen. Spillerne er ikke forsikret mot sykdom eller tap av eiendeler. Dersom ønskelig må foresatte selv sørge for reiseforsikring. 

• Påse at spillerne har pakket med seg alt av utstyr for å være borte ei helg i norsk høstvær. Ekstra skift må til. Både på og utenfor banen.  

Under turneringen: 

• SIF Fotball oppfordrer flest mulig foresatte/familier til å følge turneringene, dersom det er mulig. Dette vil skape en ekstra stemning rundt kampene og de sosiale aktivitetene. 

• Alle spillerne skal bo på skole/ evt annen overnatting sammen med laget selv om foresatt/familie er til stede under turneringen. Grunnen til dette er at vi ønsker å skape en integrert gjeng spiller/trenere/ledere. 

• Foresatte/familier er selvsagt hjertelig velkomne til å delta på kamper, treninger, sosiale aktiviteter samt til å besøke spillerne på skolen hvor de bor. 

• Vi ønsker ikke at foresatte tar ut enkeltspillere for å delta på private turer/arrangement. Vi oppfordrer i stedet foresatte til å bidra når det gjelder felles sosiale aktiviteter for alle spillerne.

 

Forsikring: 

Barn som er medlem av klubb tilsluttet NFF/NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens regi, er forsikret. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Forsikringspremien betales av NIF. Skadeforsikringen dekker ytre påførte skader. Forsikringen gjelder den enkelte fra turnering start til turnering slutt, samt på reise tur retur turnering. Forsikringen dekker ikke sykdom eller tap av eiendeler. SIF Fotball anbefaler at den enkelte spiller, trener/leder tegner en reiseforsikring i tillegg. Dette må hver enkelt gjøre på egen hånd. 

 

Telefonnummer-kontaktinfo spillere/trenere/ledere: Alle foresatte må sørge for at lagleder har telefonnummer til foresatte og spillere. 

 

Ved kriser eller uønskede hendelser: Ved alle turneringer skal hoved reiseleder ha kjennskap til hvem de skal kontakte ved kriser. Leder i SIF fotball og daglig leder i SIF skal informeres ved krise eller uønskede hendelser.